Ispis
Kategorija: Pozivi

Na temelju članka 14. Stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/16 i 8/18), te članaka 47, stavka 3. točaka 4. i 6. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13,7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) i članka 4., točke 7. c) Pravilnika o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 87/10, 9/11, 7/15, Pravilnik od 08. svibnja 2013. godine, KLASA: 944-15/10-01/65, URBROJ: 2196/01-02-13-5, Pravilnik od 21. svibnja 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-6, Pravilnik od 07. studenog 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-8, Pravilnik od 12. studenog 2013. godine, URBROJ: 2196/01-02-13-9, Pravilnik od 12. veljače 2014. godine, URBROJ: 2196/01-02-14-10, Pravilnik od 12. studenog 2014. godine, URBROJ: 2196/01-02-14-11), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje



JAVNI POZIV



Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda te prodaju suvenira u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“

Članak 1.

Grad Vukovar dati će u zakup javnu površinu za postavljanje vlastitih štandova te zakup gradskih štandova za prodaju prehrambenih proizvoda na sljedećim lokacijama:
• Vukovarska Gospodarska zona (parkiralište autobusa - postavljanje vlastitih štandova)
• Ulica Županijska – parkirališni prostor ispred trgovine Velepromet, k.č. 7132 k.o. Vukovar (2 pokretna gradska štanda)
• Prostor stare tržnice, k.č. 1715/48 k.o. Vukovar
• Trg Slavija, k.č. 7135/3 (2 pokretna gradska štanda)
• Ulica Bana Josipa Jelačića (kod Vodotornja – 2 pokretna gradska štanda)
• Ulica Bana Josipa Jelačića (Veterinarska stanica Vukovar – 2 pokretna gradska štanda)
• Ulica Trpinjska cesta (ispred Spomen doma Hrvatskih branitelja – 2 pokretna gradska štanda)
Zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup gradskih štandova za prodaju suvenira na sljedećim lokacijama:
• Ulica Županijska – parkirališni prostor ispred trgovine Velepromet, k.č. 7132 k.o. Vukovar (1 pokretni gradski štand)
• Prostor stare tržnice, k.č. 1715/48 k.o. Vukovar
• Ulica Bana Josipa Jelačića (Veterinarska stanica Vukovar – 1 pokretni gradski štand)
• Vukovarska Gospodarska zona (parkiralište autobusa - postavljanje vlastitih štandova)



Članak 2.

Povodom obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ koja se održava 2019. godine, određuje se početna cijena zakupa pokretnih štandova i kućica u vlasništvu Grada Vukovara u iznosu od 300,00 kuna po pokretnom štandu po danu na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 3.

Povodom obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ određuje se početna cijena zakupa javne površine za postavljanje vlastitih štandova i ugostiteljskih kućica te ostalih pokretnih stvari u iznosu od 30,00 kn/m2 po danu, na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 4.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.


Članak 5.

Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:
1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe sa adresom, OIB-om i kontaktima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
7. Izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova pouda bude prihvaćena sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
8. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda,

Članak 6.

Prihvatit će se ponuda zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. S najpovoljnijim ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 7.

Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Članak 8.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda je 13. studenog 2019. do 10,00 sati. Otvaranje ponuda biti će 13. studenog 2019. godine u 12,00 sati, na adresi Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar u uredu br. 9.

Članak 10.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
S naznakom:
„Za javni poziv za davanje za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda te prodaju suvenira u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ – NE OTVARAJ.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-02/15
URBROJ: 2196/01-02-19-3
U Vukovaru, 05. studenog 2019. godine




GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.