Pozivi

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem.

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava: IZGRADNJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARU U ULICI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA  

Grad Vukovar objavljuje javni poziv za braniteljske udruge s područja grada Vukovara za prikupljanje prijedloga za članove Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj i njihove zamjenike.

Temeljem Ugovora o realizaciji programa rada Turističke zajednice grada Vukovara iz proračuna grada Vukovara za 2020. godinu KLASA: 334-01/20-01/2, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 17. siječnja 2020. godine, Turistička zajednica grada Vukovara 3. rujna 2020. objavljuje  Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i javne površine za sudjelovanje na manifestaciji 13. VUKOVARSKI ETNO SAJAM, 26. rujna 2020.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2020. godinu, po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/20-01/57, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 9. srpnja 2020.), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja - Šibenska ulica

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu„ Program poticanja poduzetnika“ koji sadrži 9 mjera. Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020.g.

Temeljem članka 2. Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 9/19), Odluke o poticajnim mjerama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (KLASA: 320-02/19-01/8, URBROJ: 2196/01-02-20-4 od 6. ožujka 2020.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći JAVNI POZIV

Poziv za dostavu informativnih ponuda vrši se za predmet nabave: Usluge jačanja kapaciteta u okviru projekta “VukovART”, predviđenog za sufinanciranje sredstvima EU za festivale 2020. i 2021. godine, a za projektne aktivnosti jačanja kapaciteta za provedbu gore navedenog festivala

Grad Vukovar obavještava građane