Pozivi

Na temelju članaka 47, stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13,7/15, 1/18, 2/18, 2/20 ), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 3/20) “Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za izradu idejnog urbanističkog-skulpturskog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja - Šibenska ulica

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu„ Program poticanja poduzetnika“ koji sadrži 9 mjera. Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020.g.

Temeljem članka 2. Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 9/19), Odluke o poticajnim mjerama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (KLASA: 320-02/19-01/8, URBROJ: 2196/01-02-20-4 od 6. ožujka 2020.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći JAVNI POZIV

Poziv za dostavu informativnih ponuda vrši se za predmet nabave: Usluge jačanja kapaciteta u okviru projekta “VukovART”, predviđenog za sufinanciranje sredstvima EU za festivale 2020. i 2021. godine, a za projektne aktivnosti jačanja kapaciteta za provedbu gore navedenog festivala

Grad Vukovar obavještava građane

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za sakupaljanje i odvoz drveća i drugog raslinja sa k.č. 1705/10, k.o. Vukovar. Prijave po ovom Javnom pozivu zaprimaju se zaključno do 19. ožujka 2020. godine.

Na temelju odredbi  članka 47. stavka  3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i  2/18 - pročišćeni tekst), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16 i 8/18) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda, KLASA: 940-01/20-01/5, URBROJ: 2196/01-01-20-03 od 06. veljače 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te ugostiteljskih kućica u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“