Pozivi

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Stanka Vraza u Vukovaru.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17 i 4/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje

Gradonačelnik donosi Odluku o zatvaranju Trajnog Javnog poziva za davanje u zakup javne površine za korištenje sajamskih kućica

Temeljem članka 124  Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda te prodaju suvenira u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2019."

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16) i Odluke KLASA: 372-03/19-01/13, URBROJ: 2196/01-02-19-3 od 14. listopada 2019., gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Na temelju članka 4. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar Gradskog vijeća Grada Vukovara od dana 29. veljače 2016. godine (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 2/16) VURA d.o.o., Vukovar (u daljnjem tekstu: Provoditelj programa) objavljuje

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18 ) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 10. rujna Javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje