Pozivi

Grad Vukovar obavještava građane

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za sakupaljanje i odvoz drveća i drugog raslinja sa k.č. 1705/10, k.o. Vukovar. Prijave po ovom Javnom pozivu zaprimaju se zaključno do 19. ožujka 2020. godine.

Na temelju odredbi  članka 47. stavka  3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i  2/18 - pročišćeni tekst), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16 i 8/18) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda, KLASA: 940-01/20-01/5, URBROJ: 2196/01-01-20-03 od 06. veljače 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te ugostiteljskih kućica u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Stanka Vraza u Vukovaru.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17 i 4/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje

Gradonačelnik donosi Odluku o zatvaranju Trajnog Javnog poziva za davanje u zakup javne površine za korištenje sajamskih kućica

Temeljem članka 124  Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda te prodaju suvenira u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2019."