Upravni odjel za društvene djelatnosti

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-9
Vukovar, 06. svibnja 2010.


Z A P I S N I K


sa Prve sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. travnja 2010. s početkom u 10,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju
2.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća
3.    Formiranje operativnog tima za realizaciju
4.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine
5.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"
6.    Razno

U radu prve sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom veljače ove godine:

1.    ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5.    MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
6.    IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
7.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
8.    NELA VENCEL, nazočna u ime JASNE KOLAR, dipl. oec. pročelnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9.    JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru

Odsutni:
1.    MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec. predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član - opravdano
2.    dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, član - opravdano
3.    dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima
3.    Krunoslav Katić, UNDP- koordinator projekta sigurnost u zajednici
4.    Snježana Kovačević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
5.    Igor Đorđević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
6.    Dijana Antunović Lazić - Europski dom Vukovar,
7.    Karolina Šoš - Proni centar za socijalno podučavanje/voditeljica Info-centra za mlade

Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju.

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, pozdravio je Vijeće i otvorio uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u Gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na probleme različitih poroka, od alkoholizma do kockanja, i njihovim posljedicama na pojedince i društvo u cjelini.

Članovi Vijeća također su iznijeli svoje viđenje trenutačne situacije kada je u pitanju sigurnost u našem gradu. Uočen je porast nasilja u obitelji, posebice zbog utjecaja alkohola koji je inače i istaknut kao dominantan problem u našem gradu pa je stoga naglašena prevencija navedenog problema. Svi su članovi Vijeća suglasni da je međusobna suradnja i potpora presudna ako želimo prevenirati probleme i učiniti našu zajednicu sigurnim i kvalitetnim mjestom za život na radost svih naših sugrađanki i sugrađana.

Centar za mir iz Osijeka predstavio je svoj partnerski projekt s Gradom Vukovarom pod nazivom "Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji – izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus”.

1.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog da se sjednice Vijeća održavaju najmanje tri (3) puta godišnje. Nadalje, predloženo je da se nakon utvrđenih prioriteta rada obvezno uključuju vanjski suradnici i suradnice. Za formiranje provedbenih timova usvojena je „shema ponuđena od strane Centra za mir“ koja se nalazi u privitku ovog izvješća.

2.    Formiranje operativnog tima za realizaciju

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog za formiranje Koordinacijskog tima Vijeća. Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju. Koordinacijskim tim Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru čine:

1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Ivan-Branimir Vrdoljak, Koordinator za kontakt policajce
3.    Krunoslav Katić, UNDP - koordinator projekta sigurnost u zajednici
4.    Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
5.    Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
6.    Dijana Antunović Lazić, tajnica Europskog doma Vukovar
7.    Karolina Šoš, Proni centar za socijalno podučavanje/Voditeljica Info-centra za mlade
8.    Siniša Mitrović, Grad Vukovar, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima

3.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog daVijeće tijekom 2010. godine suradnički radi na dva prioritetna problema – Nasilje u obitelji i alkoholizam mladih.

4.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog da se ide u realizaciju projekta Grada Vukovara i UNDP-a „Fitnes na otvorenom“. Realiziranjem projekta započinje rad na drugom prioritetnom problemu – Alkoholizam mladih.

Zapisnik vodio,
Siniša Mitrović
Viši stručni referent za razvoj civilnog društva
i rad s mladima


Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara