Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Odsjek za prostorno planiranje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Područje prostornog uređenja

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  („Narodne novine“ broj 56/13, 52/18)

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)

Pravilnici

 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 48/14, 19/15
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 55/14, 41/15, 67/16, 23/17
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 122/15
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

Područje gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 46/18
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/17)
  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 64/1441/15, 105/15, 61/16, 20/17)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/14)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)

 

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom

Zakoni

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“ br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014 )
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( „Narodne novine“ br. 78/2015 )
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „Narodne novine“ br. 125/2011, 64/2015, 112/2018 )
 • Zakon o obveznim odnosima ( „Narodne novine“ br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018 )

Pravilnici 

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ( „Narodne novine“ br.105 /2015 )
 • Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/19 )

Odluke

 • Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18 ),
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 3/16 ),
 • Odluka o utvrđivanju početne visine iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/19 ),
 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/17 i 5/18 )

 

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

 

SOCIJALNI PROGRAM

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),
 • Obiteljski zakon (NN 103/15),
 • Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 08/14),
 • Odluka o naknadi za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 01/18)
 • Pravilnik za ostvarivanje prava na pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji Vukovar (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 05/15)

PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) 
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)

OBRAZOVANJE

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu NN 116/18 
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10)

SPORT

 • Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

UDRUGE, KULTURA I TURIZAM

 • Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)  
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
 • Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09)
 • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
 • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

 

Upravni odjel za financije i nabavu

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

 

Služba za unutarnju reviziju

 

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (″Narodne novine″ broj 78/15, 102/19)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (″Narodne novine″ broj 42/16, 77/19)
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (″Narodne novine″ broj 42/16)
 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Vukovaru (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/17, 5/17, 4/19)
 • Priručnik za unutarnje revizore (Ministarstvo financija) - dostupno na http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Prirucnik%20za%20unutarnje%20revizore.pdf
 • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (″Narodne novine″ broj 24/16)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (″Narodne novine″ broj 42/16)

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj  153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine“ broj 69/17)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine broj“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) 
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj  153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13, 73/17, 14/19)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji – („Narodne novine“, broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Opći akti:

 • Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/02, 6/02, 8/03, 9/05, 6/09, 1/18)
 • Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/19)
 • Odluka o komunalnom doprinos („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/19)
 • Odluka o uvjetima i mjestima trgovine na malo izvan prodavaonica  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/17)
 • Odluka o uređenju prometa na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 5/18)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/18 i 3/18)
 • Odluka o mjerilima za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/18)
 • Odluka o zabrani i načinu držanja domaćih životinja („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/07 i 4/15)
 • Odluka o korištenju i upravljanju grobljima (″Službeni vjesnik″ Vukovarsko-srijemske županije 4/99  i ″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 2/09)
 • Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/02, 1/04, 2/09, 1/10 i 12/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/12
 • Pravilnik o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vukovaru („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/18).

 

Služba - vlastiti pogon

 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.)
 • Zakon o trgovini ("Narodne novine" broj  87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19.)
 • Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 10/16.)
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/16.)
 • Opći uvjeti isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar- javnoj tržnici na malo "Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 6/19.)