POREZNE OLAKŠICE

POREZ NA DOBIT
Prema članku 28.a, stavak 1, Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14), porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, ne plaćaju porez na dobit.
Smatra se da porezni obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je isti proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

POREZ NA DOHODAK
Prema članku 55, stavak 1, Zakona o porezu na dohodak (NNNN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14), obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. ovoga Zakona na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima.
Smatra se da porezni obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme radnika ako je radnik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju

 

 

POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA


Sukladno članku 23, stavak 1 i 2, Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13), poslodavac koji ima registrirano sjedište u Vukovaru, a zapošljava radnike s prebivalištem u gradu Vukovaru, ostvaruje prema podnesenom pismenom zahtjevu, pravo na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

 

POVLASTICE OD STRANE GRADA VUKOVARA

POREZ NA TVRTKU
Odlukom o porezima Grada Vukovara plaćanje poreza na tvrtku oslobođeni su:
a) novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju , u razdoblju do tri godine,
b) postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje, u razdoblju do tri godine.
Zahtjev se podnosi Gradu Vukovaru.

KOMUNALNI DOPRINOS

Pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj
gospodarskoj zoni koje će u zoni obavljati proizvodne djelatnosti oslobađaju se plaćanja
komunalnog doprinosa u cijelosti.
Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili
djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene
kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj
skrbi, uslužnim i proizvodnim djelatnostima, te građevine za potrebe javnih ustanova i
trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Vukovara.
Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Upravni odjel komunalnog gospodarstva
i uređenja grada odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa u više obroka ovisno o visini
obračunatog iznosa komunalnog doprinosa u rokovima kako slijedi:
A) Fizičke osobe
- za komunalni doprinos u iznosu od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn u maksimalno 12
mjesečnih obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30 % ukupne obveze, a ostali iznos u
jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.
- za komunalni doprinos u iznosu preko 50.000,00 kn u maksimalno 24 mjesečna obroka, s
time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim
obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.
B) Pravne osobe
- za komunalni doprinos u iznosu preko 100.000,00 kn u maksimalno 24 mjesečnih obroka,
s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim
obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 5.000,00 kuna.

KOMUNALNA NAKNADA

Sve pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj
gospodarskoj zoni oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt u zoni od dana
dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:
- u prvoj godini 100%,
- u drugoj godini 50% i
- u trećoj godini 25%.

Trgovačka društva i obrti koji izgrade objekt namijenjen za proizvodne djelatnosti na području
Grada Vukovara oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana
dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:
- u prvoj godini 100%,
- u drugoj godini 50%,
- u trećoj godini 25