Traži
Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Dokument
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Javni poziv za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa energetska obnova višestambenih zgrada u gradu Vukovaru za 2024. godinu Odlika o raspisivanju javnog poziva i Javni poziv 365-03/24-01/3 2196-1-02-24-3 29.03.2024 31.12.2024 66068c38cd450-SKM_C250i24032910320.pdf
66068c38cdb45-JAVNI POZIV EOVSZ 2024..docx
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Objava Javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/23-01/16 2196-1-2-24-25 27.02.2024 13.03.2024 65dd99b5be5e9-25_Tekst Javne rasprave.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Objava Javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/23-01/16 2196-1-2-24-25 27.02.2024 13.03.2024 65dd988a2141e-25_Tekst Javne rasprave.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Riječna marina Vučedol u Vukovaru" UP/I-351-01/23-02/06 2196-14-01-24-3 07.02.2024 08.03.2024 65c383ff558e4-SKM_C250i24020714140.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora starog korita rijeke Vuke u Vukovaru" UP/I-351-01/23-02/05 2196-14-01-23-3 06.12.2023 08.01.2024 657044b54905e-Informacija.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnja vertikalne obale na lučkom području Luke Vukovar na području Vukovarsko - srijemske županije 351-01/23-07/04 2196-14-01-23-7 11.09.2023 13.10.2023 64fec4ada28da-Obavijest o provođenju javne rasprave.pdf
64fec8d2e307f-suo-luka-vukovar-rev1-2-sazetak.pdf
64fec8eed342c-suo-luka-vukovar-rev1-2.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš međunarodnog plinovoda Sotin-Bačko Novo Selo DN800/75 bar na području Vukovarsko-srijemske županije Studija utjecaja na okoliš 351-01/23-07/02 2196-14-01-23-4 26.04.2023 26.05.2023 645ba67534b68-SUO_Sotin-BNS_Knjiga_1_2.pdf
645ba67545719-SUO_Sotin-BNS_Knjiga_2_2.pdf
645ba67593eb5-SUO_Sotin-BNS_NTS.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš - magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN500/50 bar na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije Studija utjecaja na okoliš 351-01/23-07/01 2196-14-01-23-4 26.04.2023 26.05.2023 645bad9dde86d-SUO_OS-Vukovar_Knjiga_1_2.pdf
645bae0a536fd-SUO_OS-Vukovar_NTS.pdf
645bb9c44514d-SUO_OS-Vukovar_Knjiga_2_2.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš - magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN 500/50 bar na području Vukovarsko-srijemske županije Studija utjecaja na okoliš 351-01/23-07/03 2196-14-01-23-4 26.04.2023 26.05.2023 645bace5aa7be-SUO_VU-Negoslavci_Knjiga_1_2.pdf
645bad09acc0c-SUO_VU-Negoslavci_Knjiga_2_2.pdf
645bad48d97c1-SUO_VU-Negoslavci_NTS.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Objava Javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/22-01/6 2196-1-2-22-33 02.12.2022 16.12.2022 6388ac0b22a7f-33_Tekst javne rasprave.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara-ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 351-02/22-01/3 2196-1-02-22-17 25.11.2022 27.12.2022 638072e007476-Odluka_Gradonacelnika_da_nije_potrebno_provesti_postupak_SPUO_IV_ ID_GUP_a .pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) Objava Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) 350-02/22-01/3 2196-1-2-22-33 07.07.2022 20.07.2022 62c6b1cf6c6ed-Tekst za objavu javne rasprave.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavezni prekršajni nalog Obavezni prekršajni nalog 363-01/21-02/6 2196/01-7-21-2 13.07.2021 21.07.2021 60ed7d733a39e-SKM_C25821071313060.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava: IZGRADNJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARU U ULICI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
na novoformiranoj k.č. br. 1806/1 k.o. Vukovar (koja nastaje spajanjem k.č. br. 1806/1, 1807/2, novoformirane k.č. br. 1808/2 (nastaje od 1808/1), novoformirane k.č. br. 1809/2 (nastaje od 1809/1), novoformirane k.č. br. 1804/9 (nastaje od 1804/2) i novoformirane k.č. br. 1805/2 (nastaje od 1805)) te pješačke površine na dijelu novoformirane k.č. br. 1804/2 (nastaje od 1804/2) sve u k.o. Vukovar (Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera), a koje se priključuje na prometnu površinu preko kolnog prolaza na k.č. br. 1804/1 k.o. Vukovar.
Javni poziv UP/I-350-05/19-01/0002 2196/01-2-20-005 13.10.2020 26.10.2020 5f85987ad9df0-Javni_poziv.pdf