1. Komunalni doprinos
  2. Komunalna naknada

 

KOMUNALNI DOPRINOS

 Odluka o komunalnom doprinosu – neslužbeni pročišćeni tekst obuhvaća  Odluku o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/04) te  Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 9/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 5/06), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu  («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/06), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 8/06 ), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 2/07), Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 6/07) i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/08).

 

ODLUKA

o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Gradu Vukovaru, i to:

- područja zona u Gradu za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine, za pojedine

zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

II.        ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 2.

 

U Gradu Vukovaru utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Zona   I (prva) obuhvaća prostor centra Vukovara omeđen crtom koja kreće od rijeke Dunav te ide  Ulicom Dunavski prilaz (desna strana), željezničkom prugom, rijekom Vuka, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Frankopanskom, Trgom kralja Tomislava, ulicama Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trgom Slavija (obje strane navedenih ulica i trgova) te usjekom  koji ide preko kč.br. 3940 k.o. Vukovar do  rijeke Dunav.

Zona   II (druga) obuhvaća:

- prostor omeđen crtom I zone koja dalje kreće željezničkom prugom od granice I zone

i  ide putem kč.br. 2645 k.o. Vukovar do Voćarske ulice pa nastavlja ulicama Voćarska, Duga, Vatroslava Lisinskog, Sajmište (od križanja sa Ulicom Vatroslava Lisinskog do križanja sa Istarskom ulicom) Ulicom Istarskom do Ulice Stanka Vraza gdje kod kč.br. 4430/1 k.o. Vukovar prelazi iza rekreacijskog centra "Lijeva bara" na Samoborsku ulicu i nastavlja Ulicom Hrvatske nezavisnosti do Ulice Ivane Brlić Mažuranić gdje siječe Ulicu Marije Jurić Zagorke, te preko kč.br. 4990/4 i 4991, obje k.o. Vukovar, siječe Prosinu ulicu te preko kč.br. 4348/3 i 4346, obje k.o. Vukovar, izlazi na Ulicu Široki put i nastavlja i nastavlja dalje Ratarskom ulicom do Ulice Bana Josipa Jelačića na Zagrebačku ulicu sve do rijeke Dunav,

- prostor centra Borova naselja omeđen crtom koja kreće od spoja ulica Dvanaest redarstvenika i Kudeljarska i ide željezničkom prugom do granice sa općinom Borovo, granicom sa općinom Borovo, i Ulicom Dvanaest redarstvenika do spajanja sa Kudeljarskom ulicom (obje strane navedene ulice).

 

Zona III (treća) obuhvaća:

- prostor poduzetničke zone "Priljevo", kč.br. 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 622/13, 622/14, 622/15, 622/16, 622/17, 623/1, 624/1 i 624/2, sve k.o. Vukovar,

 

Zona   IV (četvrta) obuhvaća:

- prostor omeđen crtom II zone u Vukovaru koja dalje kreće željezničkom prugom, ulicama Radnička, Sajmište (od raskrižja sa Radničkom ulicom do raskrižja sa ulicom  Ive Tijardovića),  Augusta Cesarca (obadvije strane navedenih ulica) do granice građevinskog područja, granicom građevinskog područja Vukovara do Ulice Široki put preko kč.br. 5012 k.o. Vukovar, i zapadnom stranom kč.br. 5048/3, 5048/1, 5047/3, 5047/4, 5047/1, 5036/2, 5036/1 i 5039, sve k.o. Vukovar, prelazi Ulicu Bana Josipa Jelačića na Varaždinsku ulicu i preko kč.br. 4066/5, 4066/1 i 4020/1, sve k.o. Vukovar, ide do rijeke Dunav,

- prostor omeđen crtom II zone u Borovu naselju koja kreće od željezničke pruge, Kolodvorskom ulicom (lijeva strana), dalje ide Kudeljarskom ulicom (od raskrižja sa Kolodvorskom ulicom do raskrižja sa Vinogradskom ulicom), ulicama Vinogradskom,

Neretvanskom, Bosanskom, Ramskom do Bobotskog kanala pa preko kč.br. 91/2 k.o.

Borovo II do Trpinjske ceste te ide Hercegovačkom, Mostarskom (obje strane navedenih ulica) te granicom sa općinom Borovo do II zone.

 

Zona V (peta) obuhvaća:

- prostor omeđen crtom  I,  II, III i IV zone i granicom građevinskog područja Vukovara,

- građevinsko područje Sotina, Lipovače.

 

Zona VI (šesta) obuhvaća:

- prostor između građevinskog područja Vukovara, Sotina i Lipovače i granice grada Vukovara,

- prostor Slobodne Podunavske zone Vukovar kč.br. 4619/1, 4619/2, 4619/3, 4619/4, 4619/5, 4619/6, 4619/7, 4619/8, 4619/9, 4619/9, 4619/10, 4619/11, 4619/12, 4619/13, 4619/14, sve k.o. Vukovar,

- prostor poduzetničkih zona:

1. "VUPIK" kč.br. 5188/1,5188/2, 5188/3, 5188/4, 5188/5, 5188/6, 5188/7 i 5188/8, sve k.o. Vukovar,

2. Sajmište  kč.br. 4755/1, 4753, 5211/1, 5211/2, 5210, 5209, 5214/38, 6309/1, 6310, 9213, 5212 i 7209, sve k.o. Vukovar,

3. Đergaj  kč.br. 1194/1 i 1195/1, obje k.o. Vukovar,

- naselje  Jakobovac i Ovčara.

 

III.      JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 3.

 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, i to:

 

1. za I zonu ..................................       80,00  kuna

- javne površine ..........................         39,00  kuna

- nerazvrstane ceste ....................          18,00  kuna

- groblje ......................................          14,00  kuna

- javna rasvjeta ...........................            9,00  kuna

 

2. za II zonu ..................................      60,00  kuna

- javne površine ..........................          29,00  kuna

- nerazvrstane ceste ....................         14,00  kuna

- groblje ......................................         10,00  kuna

- javna rasvjeta ...........................           7,00   kuna

 

3. za III zonu ..............................         50,00  kuna

- javne površine ..........................          24,00  kuna

- nerazvrstane ceste... ................          11,00  kuna

- groblje ......................................            9,00  kuna

- javna rasvjeta ...........................            6,00  kuna

 

4. za IV zonu ...............................        40,00  kuna

- javne površine ..........................          20,00  kuna

- nerazvrstane ceste ....................           9,00  kuna

- groblje ......................................            7,00  kuna

- javna rasvjeta ...........................            4,00  kuna

 

5. za V zonu ..............................           20,00  kuna

- javne površine..........................           10,00  kuna

- nerazvrstane ceste....................            5,00    kuna

- groblje......................................            3,00    kuna

- javna rasvjeta...........................            2,00    kuna

 

6. za VI zonu ..............................        10,00    kuna

- javne površine.........................             5,00    kuna

- nerazvrstane ceste...................             2,00    kuna

- groblje.....................................             2,00    kuna

- javna rasvjeta..........................             1,00    kuna.

 

IV.      NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 4.

 

Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom u Proračun Grada Vukovara u cijelosti ili, kod obročne otplate, prve rate prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi.

 

Članak 5.

 

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa u više obroka ovisno o visini obračunatog iznosa komunalnog doprinosa u rokovima kako slijedi:

 

A) Fizičke osobe

- za komunalni doprinos u iznosu od  10.000,00 kn do  50.000,00 kn -

u  maksimalno 24  mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30 % ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.

- za komunalni doprinos u iznosu preko  50.000,00 kn

u  maksimalno 36 mjesečnih obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30 % ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.

 

B) Pravne osobe

- za komunalni doprinos u iznosu  preko 100.000,00  kn -

u maksimalno 36  mjesečnih obroka, s time da prvi obrok mora iznositi  30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 5.000,00 kuna.

Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

 

Članak 5a.

 

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobriti će se samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz zahtjev za obročnu otplatu priloži:

 

1. jedno od slijedećih sredstva osiguranja naplate potraživanja

 

A) Fizičke osobe

- jamstvo druge osobe, uz uvjet da osoba koja svojim jamstvom osigurava naplatu duga komunalnog doprinosa mora imati slobodan dio jedne trećine  neto plaće ili drugih primanja veći od visine obroka komunalnog doprinosa,

 

- ispravu kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava na predmetnoj nekretnini čiji je vlasnik i za koju se plaća komunalni doprinos,

 

B) Pravne osobe

- neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj u visini duga komunalnog doprinosa, s rokom važnosti do isplate zadnjeg obroka i koja mora biti bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na poziv.

2. Slijedeće  dokaze svoje sposobnosti (u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici):

 

A) Fizičke osobe

- potvrdu poslodavca o isplaćenim primanjima u zadnja 3 mjeseca,

- potvrdu poslodavca za jamca (ukoliko je to sredstvo osiguranja plaćanja) o isplaćenim primanjima u zadnja 3 mjeseca,

- potvrdu Upravnog odjela  financija Grada Vukovara da nema dugovanja prema Gradu,

- za obrt potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne  stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 

B) Pravne osobe

- podatak o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenje zahtjeva,

- potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne  stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

- potvrdu Upravnog odjela  financija Grada Vukovara da nema dugovanja prema Gradu.

 

V.        OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

 

Grad Vukovar kao investitor ne podliježe obvezi plaćanja komunalnog doprinosa.

Pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj gospodarskoj zoni koje će u zoni obavljati proizvodne djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

Poglavarstvo Grada Vukovara, po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi i proizvodnim djelatnostima te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Grada Vukovara.

 

Članak 7.

 

Poglavarstvo Grada Vukovara, po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, može osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevinskih čestica na kojima se gradi građevina, odnosno investitore, koji su ostvarili pravo na obnovu temeljem Zakona o obnovi ("Narodne novine br. 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00), a izgradnjom građevine na drugoj lokaciji.

 

Članak 8.

 

Poglavarstvo Grada Vukovara, po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, može osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevnih čestica na kojima se gradi građevina, odnosno investitora, koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem članka 7. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni tekst).

 

Članak 9.

 

Pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju vlasnici građevnih čestica na kojima se gradi građevina, odnosno investitor, iz članka 7. i 8. ove Odluke samo za volumen građevine koji je utvrđen prema uvjetima i mjerilima Zakona o obnovi.

 

Članak 10.

 

Poglavarstvo Grada Vukovara dužno je izvijestiti Gradsko vijeće o oslobađanjima od plaćanja komunalnog doprinosa svakih šest mjeseci.

 

VI.      IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA        OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 11.

 

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 6, 7. i 8. ove Odluke, sredstva potrebna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu namiriti će se iz Proračuna Grada Vukovara.

 

 

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o komunalnoj naknadi – neslužbeni pročišćeni tekst obuhvaća  Odluku o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 2/01) te  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 2/02), Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 9/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 8/06), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 2/07) i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 6/07) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

 

ODLUKA

o komunalnoj naknadi (neslužbeni pročišćeni tekst)

 

I. UVODNA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Vukovara, i to:

 

  1. naselja u Gradu Vukovaru u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
  2. područja zona u Gradu Vukovaru,
  3. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
  4. koeficijent namjene  (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  5. nekretnine važne za Grad Vukovar koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
  6. uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od komunalne naknade.

 

II.                TEMELJNE ODREDBE

a) Naselja u Gradu Vukovaru u kojima se plaća komunalna naknada

 

Članak 2.

 

Komunalna naknada plaća se na području grada Vukovara, te naselja Sotin i Lipovača.

 

b) Područja zona u Gradu

Članak 3.

 

U Gradu Vukovaru određuje se ukupno šest zona za naplaćivanje komunalne naknade.

 

Članak 4.

U smislu članka 3. ove Odluke:

Zona   I (prva) obuhvaća prostor centra Vukovara omeđen crtom koja kreće od rijeke Dunav te ide  Ulicom Dunavski prilaz (desna strana), željezničkom prugom, rijekom Vuka, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Frankopanskom, Trgom kralja Tomislava, ulicama Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trgom Slavija (obje strane navedenih ulica i trgova) te usjekom  koji ide preko kč.br. 3940 k.o. Vukovar do  rijeke Dunav.

Zona   II (druga) obuhvaća:

- prostor omeđen crtom I zone koja dalje kreće željezničkom prugom od granice I zone i  ide putem kč.br. 2645 k.o. Vukovar do Voćarske ulice pa nastavlja ulicama Voćarska, Duga, Vatroslava Lisinskog, Sajmište (od križanja sa Ulicom Vatroslava Lisinskog do križanja sa Istarskom ulicom) Ulicom Istarskom do Ulice Stanka Vraza gdje kod kč.br. 4430/1 k.o. Vukovar prelazi iza rekreacijskog centra "Lijeva bara" na Samoborsku ulicu i nastavlja Ulicom Hrvatske nezavisnosti do Ulice Ivane Brlić Mažuranić gdje siječe Ulicu Marije Jurić Zagorke, te preko kč.br. 4990/4 i 4991, obje k.o. Vukovar, siječe Prosinu ulicu te preko kč.br. 4348/3 i 4346, obje k.o. Vukovar, izlazi na Ulicu Široki put i nastavlja i nastavlja dalje Ratarskom ulicom do Ulice Bana Josipa Jelačića na Zagrebačku ulicu sve do rijeke Dunav,

- prostor centra Borova naselja omeđen crtom koja kreće od spoja ulica Dvanaest redarstvenika i Kudeljarska i ide željezničkom prugom do granice sa općinom Borovo, granicom sa općinom Borovo, i Ulicom Dvanaest redarstvenika do spajanja sa Kudeljarskom ulicom (obje strane navedene ulice).

Zona III (treća) obuhvaća:

- prostor poduzetničke zone "Priljevo", kč.br. 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 622/13, 622/14, 622/15, 622/16, 622/17, 623/1, 624/1 i 624/2, sve k.o. Vukovar,

Zona   IV (četvrta) obuhvaća:

-  prostor omeđen crtom II zone u Vukovaru koja dalje kreće željezničkom prugom, ulicama Radnička, Sajmište (od raskrižja sa Radničkom ulicom do raskrižja sa ulicom  Ive

Tijardovića),  Augusta Cesarca (obadvije strane navedenih ulica) do granice građevinskog područja, granicom građevinskog područja Vukovara do Ulice Široki put preko kč.br. 5012 k.o. Vukovar, i zapadnom stranom kč.br. 5048/3, 5048/1, 5047/3, 5047/4, 5047/1, 5036/2, 5036/1 i 5039, sve k.o. Vukovar, prelazi Ulicu Bana Josipa Jelačića na Varaždinsku ulicu i preko kč.br. 4066/5, 4066/1 i 4020/1, sve k.o. Vukovar, ide do rijeke Dunav,

- prostor omeđen crtom II zone u Borovu naselju koja kreće od željezničke pruge, Kolodvorskom ulicom (lijeva strana), dalje ide Kudeljarskom ulicom (od raskrižja sa Kolodvorskom ulicom do raskrižja sa Vinogradskom ulicom), ulicama Vinogradskom,

Neretvanskom,Bosanskom, Ramskom do Bobotskog kanala pa preko kč.br. 91/2 k.o.

Borovo II do Trpinjske ceste te ide Hercegovačkom, Mostarskom (obje strane navedenih ulica) te granicom sa općinom Borovo do II zone.

Zona V (peta) obuhvaća:

- prostor omeđen crtom  I,  II, III i IV zone i granicom građevinskog područja Vukovara,

- građevinsko područje Sotina, Lipovače.

Zona VI (šesta) obuhvaća:

- prostor između građevinskog područja Vukovara, Sotina i Lipovače i granice grada Vukovara,

- prostor Slobodne Podunavske zone Vukovar kč.br. 4619/1, 4619/2, 4619/3, 4619/4, 4619/5, 4619/6, 4619/7, 4619/8, 4619/9, 4619/9, 4619/10, 4619/11, 4619/12, 4619/13, 4619/14, sve k.o. Vukovar,

- prostor poduzetničkih zona:

  1. "VUPIK" kč.br. 5188/1,5188/2, 5188/3, 5188/4, 5188/5, 5188/6, 5188/7 i 5188/8, sve k.o. Vukovar,

2.         Sajmište  kč.br. 4755/1, 4753, 5211/1, 5211/2, 5210, 5209, 5214/38, 6309/1, 6310, 9213, 5212 i 7209, sve k.o. Vukovar,

3.         Đergaj  kč.br. 1194/1 i 1195/1, obje k.o. Vukovar,

- naselje  Jakobovac i Ovčara.

 

c) Koeficijent zona (Kz) za pojedine zone

 

Članak 5.

 

Koeficijenti zona su :

1. za I zonu ..................................  1,00

 

2. za II zonu .................................. 0,90

 

3. za III zonu ...............................   0,85

 

4. za IV zonu ..............................    0,80

 

5. za V zonu ..............................     0,70

 

6. za VI zonu .............................    0,50

 

d) Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište

koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

 

Članak 6.

 

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijenti namjene određuju se kako slijedi:

- poslovni prostori koji služe za financijsko posredovanje, osiguranje, posredovanje nekretninama, igre na sreću i sportske kladionice                                                    6,00

- poslovni prostori koji služe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (barovi, restorani),djelatnost putničkih agencija i tur.operatora, trgovina na veliko i malo    3,00

- poslovni prostori koji služe za proizvodne djelatnosti                               1,00

- poslovni prostori koji služe za ostale djelatnosti                                        1,50

- građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

 

e) Nekretnine važne za Grad Vukovar koje se oslobađaju od

plaćanja komunalne naknade

 

Članak 7.

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine koje koriste:

1. Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnici ili korisnici zgrada i građevinskog zemljišta bili neposredni obveznici plaćanja komunalne naknade,

2. trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe u isključivom vlasništvu Grada Vukovara,

3. trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe iz oblasti javnih potreba čija se djelatnost po zakonu financira iz Proračuna Grada Vukovara,

4. humanitarne organizacije,

5. za obavljanje športske djelatnosti,

6.  za odmor i rekreaciju građana, javnog karaktera,

7.  javne knjižnice, čitaonice i arhivi, muzeji, galerije, kazališta i društveni domovi,

8.  groblja,

9.  odlagališta otpada

10.stajališta ili čekaonice autobusa gradskog prometa i javnih telefonskih govornica.

 

f) Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti

privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

 

Članak 8.

 

Na zahtjev vlasnika, odnosno ovlaštenog korisnika nekretnine, privremeno će se osloboditi od plaćanja komunalne naknade:

1.osobe koje su korisnici stalne socijalne skrbi,

2.osobe koje primaju mirovinu sa zaštitnim dodatkom, dok ta prava traju.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka obveznik će se osloboditi plaćanja komunalne

naknade u roku od jedne godine.

Sve pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj gospodarskoj zoni oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt u zoni od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:

-          u prvoj godini 100%,

-          u drugoj godini 50% i

-          u trećoj godini 25%.

Trgovačka društva i obrti koji izgrade objekt namijenjen za proizvodne djelatnosti na

području Grada Vukovara oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:

-          u prvoj godini 100%,

-          u drugoj godini 50%,

-          u trećoj godini 25%.

Članak 8a.

 

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 8. ove Odluke, sredstva potrebna za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 19. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu osigurat će se u Proračunu Grada iz drugih prihoda.

 

g) Rokovi plaćanja komunalne naknade

 

Članak 8b.

 

Komunalnu naknadu obveznik plaća na žiro račun Grada na osnovi konačnog rješenja,

mjesečno, s tim da je rok za uplatu do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Za dospjele i ne plaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata.