Provedbeni program je temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, a također i sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima. Provedbenim programom je definirana vizija razvoja grada, strateški razvojni ciljevi te ključne inicijative i razvojne mjere.

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je 27. prosinca 2021. Odluku o donošenju Provedbenog programa Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2025. godine.

 

ODLUKA O DONOŠENJU PROVEDBENOG PROGRAMA

ODLUKA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POSTUPKA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA

PROVEDBENI PROGRAM

FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA

IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA

ODLUKA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POSTUPKA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2025.

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA

II. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VUKOVARA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine