KLASA: 550-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-26

Vukovar, 19. prosinca 2011

Z A P I S N I K

sa šeste sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 16. prosinca 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Prezentacija PP Vukovar
3. Prezentacija „Slika stanja potreba mladih u gradu Vukovaru"
4. Prezentacija web stranice Vijeća za prevenciju
5. Zaključivanje partnerskog projekta CZM Osijek
6. Razno

U radu šeste sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
4. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
6. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
7. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnik Županijske komore u Vukovaru

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
3. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
4. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
5. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3. Marina Bukal, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
4. Luka Barunčić, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
5. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
6. Antun Benković, PP Vukovar
7. Dragana Tadić, PP Vukovar
8. Mirko Arbutina, PP Vukovar
9. Nenad Hajduković, PP Vukovar
10. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
11. Karolina Šoš Živanović, Proni centar za socijalno podučavanje/voditeljica Info-centra za mlade
12. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
13. Snježana Kovačević, predstavnica Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
14. Igor Đorđević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
15. Sandra Cvikić, Institut Ivo Pilar, Vukovar
16. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
17. Martina Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
18. Nebojša Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
19. Daniel Lipovčević, Zavod za javno zdravstvo
20. Anica Birač, OŠ Josipa Matoša
21. Lucija Miletić, OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
22. Ivana Dragšić, OŠ Antuna Bauera
23. Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera
24. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
25. Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
26. Joza Mihaljev, OŠ Antuna Bauera
27. Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića
28. Nena Arvaj, predstavnica Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća prezentirao je prisutnima aktivnosti Policijske postaje Vukovar u Vijeću za prevenciju tijekom 2011. god.

Sandra Cvikić prezentirala je objedinjeno istraživanje nevladinih udruga pod nazivom „Slika stanja potreba mladih u gradu Vukovaru".

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je web stranicu Vijeća za prevenciju.

Snježana Kovačević, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek predstavila je rezultate projekta "Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji – izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus" i zaključila partnerski projekt s Gradom Vukovarom.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara