KLASA: 550-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-3
Vukovar, 06. ožujka 2012.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

7. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
14. ožujka 2012. (srijeda) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
3. Razno

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog