KLASA:550-01/12-01/02    

URBROJ: 2196/01-02-13-19                                   

Vukovar, 22. listopada 2013.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

9. Sjednicu

Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

za

28. listopada 2013. (ponedjeljak) u 12,00 sati

                                                          

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Uvod, pozdrav
  2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
  3. Razno

     Gradonačelnik

                                                                                              Željko Sabo, teolog