KLASA: 550-01/14-01/9
URBROJ: 2196/01-02-15-7
Vukovar, 11. svibnja 2015.

Z A P I S N I K

sa jedanaeste sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 8. svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja,
izvjestitelj Miro Bradić
3. Koordinacijski tim Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Siniša Mitrović
4. Norijada 2015.,
izvjestitelj Filip Markanović
5. Aktivnosti Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Marijan Pavliček
6. Igrališta za pse,
izvjestitelj Goran Martinović
7. Dani mladih 2015.,
izvjestitelj Siniša Mitrović
8. Ankete osnovnih škola
izvjestitelj Ivan Branimir Vrdoljak i Siniša Mitrović
9. Razno

U radu jedanaeste sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara 6. ožujka 2015. godine:

1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik,
2. IVAN BRANIMIR VRDOLJAK, nazočan u ime MIRE BRADIĆA, načelnika PP Vukovar, zamjenika predsjednika,

Odsutni:
3. LJUBICA MUDRI, dipl. pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član,
4. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Voditelj Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica,
5. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član,
6. ZDENKA SUŠAC, mag.ing.agr., Služba županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Vukovar, članica,
7. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član.

Ostali nazočni:
1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, Grad Vukovar,
2. Domagoj Togonal, Viši referent za komunalno redarstvo, Grad Vukovar,
3. Roberta Rajić, PROANIMA.Kreativka,
4. Sanja Vuković Čović, PRONI Centar za socijalno podučavanje,
5. Goran Jelenić, PRONI Centar za socijalno podučavanje,
6. Filip Markanović,USRED Zagreb,
7. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar,
8. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića,
9. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića,
10. Tijana Janjatović, OŠ Siniše Glavaševića,
11. Ana Bučko, Mirovna grupa mladih Dunav,
12. Bojana Varnju, Mirovna grupa mladih Dunav,
13. Davor Šijanović, ravnatelj Gimnazije Vukovar,
14. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar,

Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček otvorio je sjednicu i pozdravio nazočne članove i članice Vijeća i goste te ih upoznao s dnevnim redom Sjednice. Predložio je izmjenu dnevnog reda te je sjednica započela s izvješćem o aktivnostima Vijeća za prevenciju. Zamjenik je nazočne upoznao sa otvorenim dječjim igralištima na kojima je kroz edukaciju i oznake promovirana kampanja "Čuvajmo naše", koju provodi Vijeće za prevenciju Grada Vukovara. Prema njegovim riječima, na ovaj način djeca osnovnih škola, upoznala su se sa vrijednostima gradske imovine i važnosti očuvanja iste. Naglasio je, kako je bitno infrastrukturu dovesti do završne faze i zaokružiti jedan posao, pa ni preventivni rezultati neće izostati. Dodao je, kako je izrazito važno, podizati svijest o očuvanju imovine kroz medijske istupe te zahvalio nazočnim predstavnicima medija.

Član UO Udruge srednjoškolaca Hrvatske Filip Markanović upoznao je nazočne sa organizacijom Norijade 2015. Navedena udruga pod pokroviteljstvom i u suorganizaciji Grada Vukovara organizira događanje za sve maturante srednjih škola. Markanović je istaknuo da su nakon provedene ankete s učenicima dobili uvid u aktivnosti koje maturanti žele te su sukladno tome osmislili program. Navedeni program održat će se 20. svibnja, i to na parkingu Hotela Dunav u popodnevnim satima, a navečer u Radničkom domu u Vukovaru. Ravnatelj Gimnazije Vukovar Davor Šijanović izrazio je želju da ih se informira i uključi u ovu aktivnost na što je Markanović odgovorio potvrdno.

Predsjednik Vijeća zatim je prepustio riječ Ivanu Branimiru Vrdoljaku iz Policijske postaje Vukovar. Ivan Branimir Vrdoljak upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Stanje sigurnosti na području Policijske postaje Vukovar je zadovoljavajuće. Broj kaznenih djela u prva četiri mjeseca ove godine je u padu za 22,81 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj prekršaja javnog reda i mira je u padu za 2,84 %, kao i broj prekršaja iz ostalih zakona koji je manji za 19,23 %. Najveći pad zabilježen je u prometu gdje je broj prometnih nesreća manji za 28,57 %, u kojima je ozlijeđeno 22,64 % osoba, dok poginulih, nije bilo.

Član Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju Siniša Mitrović upoznao je nazočne s prijedlogom novog Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, međutim, kako nije bilo kvoruma, odluka o novom timu donijet će se na sljedećoj sjednici.

Kako je na prošloj sjednici Vijeća bilo puno riječi i prijedloga na temu rješavanja problematike životinja bez nadzora i vlasnika pasa, Siniša Mitrović ukratko je informirao nazočne o poduzetim aktivnostima. Grad Vukovar planira postavljanje dva ograđena prostora namijenjena samo za šetnju pasa – jedno na Olajnici, a drugo u Borovu naselju. Na navedenom poslu već radi UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša te očekujemo brzu realizaciju.

Siniša Mitrović je prezentirao ideju održavanja Dana mladih u Vukovaru s programom koji bi u potpunosti bio posvećen mladima u Vukovaru. Na ovu temu UO za društvene djelatnosti već je organizirao sastanak s udrugama mladih i za mlade te prikupio prijedloge istih. Čeka se odobrenje navedenih prijedloga i nakon toga izrada finalnog programa o kojem će biti obaviješteno Vijeće za prevenciju.

Ukratko je prezentirano i istraživanje provedeno u suradnji s osnovnim školama na učenicima 7 i 8 razreda osnovnih škola s ciljem poznavanja stavova i promišljanja učenika o uništavanju gradske imovine. Školama koje su sudjelovale Vijeće je osiguralo knjižicu Osnove prve pomoći.

Pod točkom razno Sanja Vuković Čović (PRONI Centar za socijalno podučavanje) i Roberta Rajić (PROANIMA.Kreativka) prezentirale su projekt „Organizacije koje brinu" financiran od EU, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH. Nositelj projekta je Udruga "Korak po korak" dok su partneri na projektu Udruga Proanima.kreativka, PRONI Osijek, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te pridruženi partneri Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova. Projekt traje dvije godine. Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete OCD-a u praćenju i zagovaranju principa dobrog upravljanja na području politika prema djeci i mladima. Sažetak ključnih aktivnosti projekta su:
1.Provedba istraživanja o razini dobre vladavine i provedbe politika prema djeci i mladima na lokalnoj razini,
2.Osnaživanje OCD-a,medija i predstavnika lokalne uprave i javne administracije kroz set edukacija kako bi mogli podržati dijalog sa zainteresiranim građanima u izradi lokalnih politika prema djeci i mladima,
3. Razvoj Lokalnih strategija za djecu i mlade-podrška građanima.

O ulozi Vijeća: Vijeće za prevenciju kao ključan faktor u provedbi istraživanja će kroz Samoevaluacijsku listu (koja je apstrahirana iz Nacionalnog programa za mlade 2014-2017. i Nacionalne strategije za prava djece u RH od 2014.-2020.) prikupiti tražene podatke. Podatke koje prikupi Vijeće za prevenciju, a koji idu u svrhu istraživanja zapravo će mapirati stanje u našoj lokalnoj zajednici. Vijeće za prevenciju je prepoznato kao tijelo koje obuhvaća različite aktere koji imaju jurisdikciju nad aspektima politika za mlade i djecu te je zbog toga uključeno u projekt.

Nakon ove točke Sjednica je zatvorena.

PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU
Marijan Pavliček, prof.
zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara

Zapisnik vodio 
Siniša Mitrović, stručni
suradnik za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

 

Zapisnik vodio