Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-17
Vukovar, 14. listopada 2010.


Z A P I S N I K

sa druge sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 13. listopada 2010. u Hotelu Lav s početkom u 10,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav i predstavljanje sudionika
2. Predstavljanje rezultata stručnih skupina
3. Predstavljanje rezultata operativnog tima
4. Radni susret – izrada konkretnih smjernica za plan prevencije
5. Razno

U radu druge sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom veljače ove godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
6. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
7. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
8. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Odsutni:
1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član - neopravdano
2. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica - neopravdano
3. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1. Danijela Stanković, zamjenica gradonačelnika
2. Vjekoslav Karaula, privremeni pročelnik UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
3. Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima
4. Joza Mihaljev, ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar
5. Viktorija Brajković, Centar za socijalnu skrb Vukovar
6. Pavica Lukačević, ravnateljica O.Š. Mitnica Vukovar
7. Đurđica Marjanović, pedagoginja Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar
8. Lidija Miletić, ravnateljica O.Š. Dragutina Tadijanovića Vukovar
9. Daniel Lipovičević, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vukovar
10. Željko Kovačević, ravnatelj O.Š. Nikole Andrića Vukovar
11. Nada Kemešić, prof., pedagoginja Ekonomske škole Vukovar
12. Anica Birač, mr. sc., ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar
13. Gordana Kovačević, dipl. biolog, Gimnazija Vukovar
14. Milorad Ćupurdija, dr.sc, Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar
15. Goran Jelenić, voditelj odjela za rad s mladima, PRONI Centar – ured Vukovar
16. Milena Babić, prof., M.A.
17. Antun Benković, PP Vukovar
18. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
19. Martina Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
20. Jelena Vidaković, Ekonomska škola Vukovar
21. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
22. Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
23. Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo -  predsjednik Vijeća, pozdravio je Vijeće i otvorio uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u Gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na preventivno djelovanje. Naveo je kako je potrebno krenuti iz početka i boriti se sa negativnostima u društvu, locirati sukobe i ne štediti sredstva za rad na prevenciji. Poseban naglasak stavio je na izradu akcijskog plana Vijeća bez kojeg se ne može kvalitetno provesti strategija prevencije.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća, pozdravio je prisutne i pohvalio rezultate koji govore kako je Vukovar najsigurniji grad u Republici Hrvatskoj u zadnjih pet godina ako gledamo kaznena djela i prekršaje ali da još trebamo raditi kako bi naša zajednica bila što ugodnije mjesto za život.

Članovi Vijeća i operativnog tima prezentirali su dosadašnje rezultate rada Vijeća koje predstavljamo u cjelosti.

Dosadašnji rezultati Vijeća za prevenciju (možemo slobodno reći u ovom kratkom periodu od kad Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru radi):

Napisan projekt „Sigurno mjesto za sve“  i započela njegova realizacija (na gradskoj plaži postavljene su fitness sprave čije otvorenje je planirano za kraj listopada).
Grad Vukovar postavio je anketu pod nazivom „Što je po Vašem mišljenju najveći problem u našoj zajednici, a tiče se kvalitete života, mira i sigurnosti? “ na svojem portalu. Dosadašnji rezultati kažu kako anketirani detektiraju ove probleme kao najveće:
1. Zagađenost grada i napušteni objekti - koji  se upravo saniraju u suradnji sa HV-om
2. Nasilje u obitelji
3. Kriminal
4. Uništavanje javne imovine itd.

Na preostala tri problema Grad Vukovar odgovorio je osnivanjem Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Centar za socijalnu skrb uz podršku Centra za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka organizirao je prvi sastanak stručne skupine okupljene oko prioritetnih problema koj je definiralo Vijeće za prevenciju (nasilje u obitelji i alkoholizam mladih), te su definirani problemi i prijedlozi za moguća rješenja
Centar za mir iz Osijeka u suradnji sa Europskim domom Vukovar i PRONI Centrom okupio je volontere na edukaciji o provođenju istraživanja u zajednici na temu sigurnosti
Nakon uvoda i prezentiranja rezultata članovi su Vijeća i stručnih skupina kroz radionicu organiziranu od strane Centra za mir održali intenzivan radni sastanak na kojem su razmjenili pozitivna iskustva, prakse i rezultate akcija provedenih na području grada kroz inicijativu za suzbijanje ovisnosti i nasilja u obitelji a zatim su krenuli sa izradom „Plana prevencije – cjelovitom pristupu rješenju problema zajednice“.

Zapisnik vodio                      
Siniša Mitrović, viši stručni                 
referent za razvoj civilnog društva
i rad s mladima

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara