Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. prosinca 2016. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. studenoga 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2016.
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Vukovara za 2016.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 4. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete temeljem pisanog ugovora
  (Izvjestitelj: K. Raguž)
 5. Donošenje Odluke o prodaji plovila za prijevoz putnika i vozila (trajekt) „Golubica" putem javnog natječaja
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 6. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 7. Donošenje Programa financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
 8. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.