Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. kolovoza 2019. (petak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći


D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Pravilnika o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 3. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru
  (Izvjestiteljica: D. Benaković)
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (dpu-1)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja dipl. ing. arh. predstavnica izrađivača)
 5. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.