GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/02
URBROJ: 2196/01-01-12-1
Vukovar, 23. siječnja 2012.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

13. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za

31.  siječnja 2012. (utorak) u 10,00 sati
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice, održane 19. prosinca 2011., i 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 16. siječnja 2012.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2011.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara trgovačkom društvu PEZZUTTO TEKSTIL d.o.o. Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
4. Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak