Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 21. prosinca 2017., izglasano je i usvojeno 15 akata i to:

 • skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane 22. studenog 2017. godine
 1. Izmjena programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
 2. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
 3. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
 4. Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o proračunu Grada Vukovara za 2017.
 6. Odluka o otpisu potraživanja
 7. Odluka o kupnji nekretnina u vlasništvu tvrtke Borovo d.d.
 8. Odluka o izmjeni Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 10. Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja zgrade Ekonomske škole Vukovar
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Vukovar 1
 12. Odluka o poništenju Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
 13. Odluka o izmjeni Odluka o komunalnom doprinosu
 14. Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja programa javnih potreba u sportu
 15. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.