9. sjednica Gradskog vijeća održana je 18. listopada 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.     Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Vukovara i trgovačkog društva Vupik d.d. Vukovar
2.   
a.    Odluka o prihvaćanju inicijative trgovačkog društva Glavota d.o.o. Vukovar za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
b.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG-a
c.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izradi izmjena i dopuna GUP-a
3.    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“
4.    Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
5.   
a.    Odluka o prijenosu vlasništva na trgovačko društvo Vinkoprom d.o.o. Vinkovci
b.    Odluka o povratu sredstava trgovačkom društvu Vinkoprom d.o.o. Vinkovci
6.   
a.    Odluka o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtić Vukovar 1 za pedagošku 2010/11. godinu
b.    Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtić Vukovar 1 za pedagošku 2011/12. godinu
7.   
a.    Odluka o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtić Vukovar 2 za pedagošku 2010/11. godinu
b.    Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtić Vukovar 2 za pedagošku 2011/12. godinu
8.    Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
9.    Odluka o suradnji sa Lokalnim jedinicama drugih država
a.    sa Gradom Mostarom u Republici Bosni i Hercegovini
b.    sa Općinom Bački Petrovac u Republici Srbiji
10.    Odluka o usvajanju financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
11.    Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje stambene problematike