11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 19. prosinca 2011. i na njoj je usvojen Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 11. studenoga 2011., i doneseno je 19 akata i to:

1.    Rješenje o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
2.    Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
3.    Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KTG Vukovar d.o.o.
4.    Odluka o promjeni visine tarifnih stavki proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
5.    Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1
6.    Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 2
7.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. Gradske knjižnice Vukovar
8.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. Gradskog muzeja Vukovar
9.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
10.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
11.    Odluka o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
12.    Odluka o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.
13.    Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2012.
14.    Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2012.
15.    Odluka o davanju suglasnosti Čazmatransu Vukovar d.o.o. za povećanje cijene mjesečne karte za umirovljenike
16.    Odluka o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
17.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2012.
18.    Odluka o komunalnom doprinosu
19.    Odluka o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011.