Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. ožujka 2013., izglasano je i usvojeno 35 akata i to:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Srđana Šijakovića i verifikaciji mandata vijećnice Biljane Gaća

2. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa Grada Vukovara na trgovačko društvo Vukovarska razvojna agencija

3. Odluka o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara"

4. Odluka o realizaciji projekta „Eco TOUR Vukovar"

5. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1

6. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 2

7. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

8. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradske knjižnice Vukovar

9. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradskog muzeja Vukovar

10. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara za razdoblje od 2009. do 2012.

12. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara

13. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Eduardu Buliću

14. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo dr. Velimiru Velji Mihajloviću

15. Odluka o dodjeli Medalje Slobodanu Periću

16. Odluka o dodjeli Medalje HNK Radnički

17. Odluka o dodjeli Medalje Silvestru Doroghaziju

18. Odluka o dodjeli Medalje Radosavu Popoviću

19. Odluka o dodjeli Medalje Branku Uvodiću

20. Odluka o dodjeli Medalje tvrtki Planum Građenje

21. Odluka o dodjeli Medalje Branku Meden

22. Odluka o dodjeli Medalje Karate klubu Vukovar 91.

23. Odluka o dodjeli Medalje Ansamblu narodnih igara SKD „Prosvjeta" Vukovar

24. Odluka o dodjeli Plakete Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

25. Odluka o dodjeli Plakete Predragu Kovačeviću

26. Odluka o dodjeli Plakete Teodoru Jukiću

27. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2013.

28. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2013.

29. Odluka o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih za 2012. i Financijskog plana za 2013.

30. Odluka o izmjeni odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

31. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.

32. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

33. Odluka o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

34. Odluka o zaključenju nagodbe za rješavanje imovinsko pravnih odnosa

35. Odluka o prethodnoj suglasnosti na davanje nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na upravljanje i korištenje Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar"