Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. studenoga 2014., izglasano je i usvojeno 27 akata i to:
1. Odluka o zaštiti zahvata vode na Dunavu
2. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
3. Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2014.
6. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 1
7. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 2
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Gradske knjižnice Vukovar
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Gradskog muzeja Vukovar
10. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
11. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
12. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015.
13. Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015.
14. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015.
15. Program utroška sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.
16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
17. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
18. Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2015.
19. Program financiranja javnih potreba u ostalim područjima društvenih djelatnosti za 2015.
20. Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i turizmu Grada Vukovara za 2015.
21. Odluka o poništavanju Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa Grada Vukovara na Razvojnu agenciju Vukovar d.o.o.
22. Odluka o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija i Strabag AG, Austrija
23. Proračun Grada Vukovara za 2015.
24. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za 2015.
25. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
26. Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije
27. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta DV Vukovar 2

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.