Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. svibnja 2016., izglasano je i usvojeno 10 akata i to:

1.    Zaključak o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
2.    Odluka o izmjeni odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Vukovaru
3.    Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51372 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
4.    Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51378 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
5.    Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51379 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
6.    Odluka o komunalnim djelatnostima
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara
9.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2015.
10.    Odluka o načinu i opsegu korištenja javnim dobrom Male Ade u Vukovaru

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.