Prilog 1
Tablica 1: rok od 25 godina

R.br

Naziv katastarske
općine

PTC. Br. i slika

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina
(ha)

Jedinična zakupnina
(kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./
umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

Ukupna površina PTC
(ha)

Ukupna početna zakupnina za PTC (kn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

             

6*7

 

8+9

     

1

VUKOVAR

1

dio 5395

ORANICA

1,4664

549,00

805,05

0%

805,05

P1

2,1997

1.207,64

2

VUKOVAR

dio 5395

ORANICA

0,7333

549,00

402,58

0%

402,58

P1

3

VUKOVAR

2

5995

TRSTIK

0,4644

200,00

92,88

0%

92,88

P3, AP-akumulacija
DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal

2. reda (OMO))

0,4644

92,88

4

VUKOVAR

3

5996

TRSTIK

1,0956

200,00

219,12

0%

219,12

P3, AP-akumulacija, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

1,0956

219,12

5

VUKOVAR

4

6003/1

ORANICA

13,8192

549,00

7.586,74

0%

7.586,74

P1 i P3

13,8192

7.586,74

6

VUKOVAR

5

6008

ORANICA

0,3868

549,00

212,35

0%

212,35

P3

0,3868

212,35

7

VUKOVAR

6

6145/5

ORANICA

1,6485

549,00

905,03

0%

905,03

P1

3,1217

1.713,81

8

VUKOVAR

6146/1

ORANICA

1,4732

549,00

808,79

0%

808,79

P1

9

VUKOVAR

7

6145/10

ORANICA

1,1576

549,00

635,52

0%

635,52

P1

1,2795

702,45

10

VUKOVAR

6146/3

ORANICA

0,1219

549,00

66,92

0%

66,92

P1

11

VUKOVAR

8

6147

ORANICA

0,8730

549,00

479,28

0%

479,28

P1

0,8730

479,28

12

VUKOVAR

9

6156

ORANICA

17,4805

549,00

9.596,79

0%

9.596,79

P1 i PŠ
DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

17,4805

9.596,79

13

VUKOVAR

10

6158

ORANICA

8,6984

549,00

4.775,42

0%

4.775,42

P1 i PŠ
DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

8,6984

4.775,42

14

VUKOVAR

11

6583

ORANICA

1,7089

549,00

938,19

0%

938,19

P1

1,7089

938,19

15

VUKOVAR

12

dio 6593

ORANICA

28,0683

549,00

15.409,50

0%

15.409,50

P1

28,0683

15.409,50

16

VUKOVAR

13

dio 6593

ORANICA

28,0682

549,00

15.409,44

0%

15.409,44

P1

28,0682

15.409,44

17

BOROVO NASELJE

14

362

ORANICA

0,2066

614,00

126,85

0%

126,85

P1

0,2066

126,85

18

BOROVO NASELJE

15

354/2

ORANICA

0,0724

614,00

44,45

0%

44,45

P1

0,0724

44,45

19

BOROVO NASELJE

16

361/2

ORANICA

0,0451

614,00

27,69

0%

27,69

P1

0,0451

27,69

20

LIPOVAČA

17

dio 106/1

ORANICA

0,3417

614,00

209,80

0%

209,80

P1

0,6833

419,55

21

LIPOVAČA

dio 106/1

ORANICA

0,3416

614,00

209,74

0%

209,74

P1

22

LIPOVAČA

18

116/19

ORANICA

1,5904

614,00

976,51

0%

976,51

P3

1,5904

976,51

23

LIPOVAČA

19

117/1

ORANICA

0,5755

614,00

353,36

0%

353,36

P3, DIJELOM DMO (kanali 3. i 4. reda)

0,5755

353,36

24

LIPOVAČA

20

117/8

ORANICA

0,4795

614,00

294,41

0%

294,41

P3

0,4795

294,41

25

LIPOVAČA

21

118

ORANICA

1,8572

614,00

1.140,32

0%

1.140,32

P1

1,8572

1.140,32

26

LIPOVAČA

22

192

ORANICA

10,2633

614,00

6.301,67

0%

6.301,67

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

14,2366

8.741,27

27

LIPOVAČA

193

ORANICA

1,7474

614,00

1.072,90

0%

1.072,90

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

28

LIPOVAČA

194

ORANICA

1,5175

614,00

931,75

0%

931,75

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

29

LIPOVAČA

195

ORANICA

0,7084

614,00

434,96

0%

434,96

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

30

LIPOVAČA

23

196

ORANICA

0,6582

614,00

404,13

0%

404,13

P1

4,3370

2.662,92

31

LIPOVAČA

197

ORANICA

3,6788

614,00

2.258,78

0%

2.258,78

P1

32

LIPOVAČA

24

dio 198

ORANICA

0,1175

614,00

72,15

0%

72,15

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

1,1175

686,15

33

LIPOVAČA

dio 198

ORANICA

1,0000

614,00

614,00

0%

614,00

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

34

LIPOVAČA

25

200

ORANICA

1,1990

614,00

736,19

0%

736,19

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

2,2984

1.411,22

35

LIPOVAČA

201

ORANICA

1,0994

614,00

675,03

0%

675,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO)

36

LIPOVAČA

26

dio 202

ORANICA

1,0147

614,00

623,03

0%

623,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,0947

672,15

37

LIPOVAČA

dio 202

ORANICA

0,0800

614,00

49,12

0%

49,12

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

38

LIPOVAČA

27

203

ORANICA

1,1256

614,00

691,12

0%

691,12

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,1256

691,12

39

LIPOVAČA

28

204

ORANICA

1,5656

614,00

961,28

0%

961,28

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,5656

961,28

40

LIPOVAČA

29

205/1

ORANICA

1,1706

614,00

718,75

0%

718,75

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

2,8384

1.742,78

41

LIPOVAČA

206

ORANICA

1,6678

614,00

1.024,03

0%

1.024,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

42

LIPOVAČA

30

207

ORANICA

0,7482

614,00

459,39

0%

459,39

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

0,7482

459,39

43

LIPOVAČA

31

321/1

ORANICA

0,8319

614,00

510,79

0%

510,79

P1, DIJELOM JVD (inundacijsko područje,voda l reda)

0,8319

510,79

44

SOTIN

32

964/2

ORANICA

0,5755

549,00

315,95

0%

315,95

P1

0,5755

315,95

45

SOTIN

33

966

ORANICA

0,4569

549,00

250,84

0%

250,84

P1

0,4569

250,84

46

SOTIN

34

971/2

ORANICA

0,5483

549,00

301,02

0%

301,02

P1

0,5483

301,02

47

SOTIN

35

978

ORANICA

0,9902

549,00

543,62

0%

543,62

P1

0,9902

543,62

48

SOTIN

36

1007

ORANICA

0,1190

549,00

65,33

0%

65,33

P1

1,1967

656,99

49

SOTIN

1006/2

ORANICA

1,0777

549,00

591,66

0%

591,66

P1

50

SOTIN

37

1461

ORANICA

3,9359

549,00

2.160,81

0%

2.160,81

P1, dio k.č.

3,9359

2.160,81

Sveukupna površina u natječaju: 150,6716 ha
Sveukupna početna zakupnina u natječaju: 84.495,04 kn

Tablica 2: rok od 5 godina

R.br.

Naziv katastarske općine

PTC. Br. i slika

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina
(ha)

Jedinična zakupnina
(kn)

Početna zakupnina
(kn)

Postotak uveć./
umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

Ukupna površina PTC
(ha)

Ukupna početna zakupnina za PTC
(kn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

 12

13

             

6*7

 

8+9

     

1

VUKOVAR

38

3122/2

ORANICA

0,0384

549,00

21,08

0%

21,08

Povrat, P1

0,0384

21,08

2

VUKOVAR

39

5060/2

ORANICA

0,7060

549,00

387,59

0%

387,59

Povrat, P1

0,7060

387,59

3

VUKOVAR

40

5472/2

ORANICA

0,5979

549,00

328,25

0%

328,25

Povrat, P1

0,6537

358,88

4

VUKOVAR

5473

ORANICA

0,0558

549,00

30,63

0%

30,63

Povrat, P1

5

VUKOVAR

41

6003/2

ORANICA

1,1529

549,00

632,94

0%

632,94

Povrat, dio P1, dio P3,
AP akumulacija

1,1529

632,94

6

SOTIN

42

810/1

ORANICA

1,7319

549,00

950,81

0%

950,81

Povrat, P1

1,7319

950,81

7

SOTIN

43

867

ORANICA

0,9040

549,00

496,30

0%

496,30

Povrat, P1

0,9040

496,30

8

SOTIN

44

941/1

ORANICA

0,3808

549,00

209,06

0%

209,06

Povrat, P1

0,3808

209,06

9

SOTIN

45

1013/2

ORANICA

0,3078

549,00

168,98

0%

168,98

Povrat, P1

0,3078

168,98

10

SOTIN

46

dio 1158

ORANICA

0,8204

549,00

450,40

0%

450,40

Povrat, P1

4,6705

2.564,10

11

SOTIN

dio 1158

ORANICA

0,8203

549,00

450,34

0%

450,34

Povrat, P1

12

SOTIN

dio 1159/1

ORANICA

0,8675

549,00

476,26

0%

476,26

Povrat, P1

13

SOTIN

dio 1159/1

ORANICA

0,8675

549,00

476,26

0%

476,26

Povrat, P1

14

SOTIN

dio 1159/2

ORANICA

0,6474

549,00

355,42

0%

355,42

Povrat, P1

15

SOTIN

dio 1159/2

ORANICA

0,6474

549,00

355,42

0%

355,42

Povrat, P1

16

SOTIN

47

dio 1189/1

ORANICA

0,2435

549,00

133,68

0%

133,68

Povrat, P1

0,4870

267,36

17

SOTIN

dio 1189/1

ORANICA

0,2435

549,00

133,68

0%

133,68

Povrat, P1

18

SOTIN

48

1230/1

ORANICA

0,1380

549,00

75,76

0%

75,76

Povrat, P1

0,1380

75,76

19

SOTIN

49

1462

TRSTIK

1,8274

200,00

365,48

0%

365,48

Povrat, P1 i V-vodene površine

1,8274

365,48

Sveukupna površina u natječaju: 12,9984 ha
Sveukupna početna zakupnina u natječaju: 6.498,34 kn