KLASA: 550-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-21

Vukovar, 11. studenoga 2011.

Z A P I S N I K

sa pete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 10. studenoga 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Aktivnosti Vijeća za prevenciju – izvješće
4. Svečana sjednica Vijeća za prevenciju
5. Razno

U radu pete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. SAVKA MIJOMC, nazočna u ime ANE HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
5. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime dr. VESNE BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
6. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
3. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
4. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
5. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, član
6. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Domagoj Togonal, viši referent za komunalno redarstvo
3. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
4. Marina Bukal, PU Vukovarsko-srijemska
5. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
6. Dijana Antunović Lazić, EDVU
7. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Zamjenik gradonačelnika Dejan Drakulić pozdravio je prisutne članove i članice Vijeća.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća izvijestio je prisutne o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru te o postignutim rezultatima kroz aktivnosti koje su bile usmjerene na vršnjačko nasilje. Istaknuo je kako se broj kaznenih i prekršajnih djela smanjuje dok su u porastu djela iz obiteljskog nasilja.

Iznosi sljedeće podatke:

- Građane najviše zanimaju krađe i provale gdje se za krađe bilježi pad od 8%, a za teške krađe od 6% u odnosu na prošlu godinu; evidentirano je samo jedno razbojništvo; prekršaji protiv javnog reda i mira bilježe pad od 5%

- Negativan trend je porast nasilja u obitelji, većinom pod utjecajem alkohola, i bilježi porast od 29%, a ponavlja se u obiteljima lošijeg materijalnog stanja te je podneseno 105 optužnih prijedloga

- Prometne nezgode u padu su za 5%, ali se povećao broj lako i teško ozlijeđenih pa tako imamo 5 smrtno stradalih

Vršnjačko nasilje – do nedavno smo imali tuče i intervencije policije, ali želim vjerovati kako smo upravo zahvaljujući aktivnostima Vijeća usmjerenim prema mladima (formiranje timova koji su predavali u osmim razredima osnovnih škola) danas u situaciji da nemamo evidentiran niti jedan sukob između vršnjaka u srednjim školama.

Doktor Maslovara ukazao je na sve veći promet, osobito kamiona tegljača, na cesti Vukovar – Osijek i na trenutačne i potencijalne veće probleme koji se mogu dogoditi te predlaže gradonačelniku da pošalje pismo novom ministru prometa sa zahtjevom da se naprave još dvije trake ili brza cesta.

Gradonačelnik Željko Sabo obavijestio je prisutne kako je predložio i inicirao sastanak s mjerodavnima iz Osijeka upravo za tu cestu i kako se nisu uspjeli dogovoriti. Napomenuo je kako treba gledati u budućnost i razmišljati o brzom vlaku od Vukovara do Osijeka te o tramvaju u Vukovaru. Vezano za prevenciju prometnih nezgoda gradonačelnik već više od dvije godine predlaže postavljanje „pametnog semafora" na školskom prijelazu na Trpinjskoj cesti.

Gradonačelnik Željko Sabo je uputio pitanje prisutnima vezano za postupanje u slučaju kada se vrši obiteljsko nasilje nad muškarcem i traži jednako postupanje i ravnopravan tretman.

Savka Mijomc iz CZSS napominje kako je to model ponašanja u kojem se problemi prebacuju na Centar za socijalnu skrb i policiju jer osobe obično ne žele raditi na sebi.

Gradonačelnik je uputio pitanje kako možemo doprinijeti da se stavovi Centra za socijalnu skrb počnu uvažavati? Potencirajući tim pitanjem na bitnost i važnost našeg zajedničkog djelovanja.

Savka Mijomc iz CZSS ponovno je uputila apel za otvorenje Kluba alkoholičara s obzirom da je alkohol „okidač" kod obiteljskog nasilja.

Dijana Antunović Lazić daje svoj osvrt na temu i promišlja o ugroženosti djece u obitelji. Iznosi kako je potrebno pojačati rad s roditeljima i djecom individualno, razvijati programe rade na sebi i pojačati međusektorsku suradnju. Prezentira ukratko i sličan projekt koji provode za starije osobe.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić uključujući se u razgovor napominje kako je Vijeće definiralo prioritete i na njima radilo proteklih godinu dana i kako se uvijek svi koji žele raditi mogu s idejama i prijedlozima javiti Vijeću.

Goran iz Agencije „Pozitiva" ističe svoje iskustvo u radu s našim Vijećem i kaže kako je njemu od ideje do realizacije trebalo samo tri dana. Pri tom kaže kako su u svemu „ključ" ljudi i kako djecu od malena treba učiti osnovne stvari poput – hvala, molim, do viđenja.

Doktor Maslovara ističe kako je Vukovar imao Klub liječenih alkoholičara i predlaže Vijeću da upute zamolbu za osnivanje na ravnateljicu bolnice kako bi se moglo pristupiti postupku osnivanja. Uz zamolbu poslati i zaključak Vijeća što Vijeće i jednoglasno usvaja.

Gradonačelnik Željko Sabo predlaže da se zaključi točka o stanju sigurnosti i pređe na točku 4. - Svečana sjednica Vijeća za prevenciju.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić prezentira ideju o organiziranju Svečane sjednice Vijeća za prevenciju kako bi obilježili završen projekt s Centrom za mir iz Osijeka i rad Vijeća u 2011. godini sa svim suradnicima Vijeća i novinarima. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Na temelju iznesenih podataka – troška saniranja uništene urbane opreme koji je za 2010. godinu iznosio 628 tisuća kuna, a do 09.11.2011. 575.622,33 kune, Goran iz Agencije „Pozitiva" prezentirao je projekt Edukativna kampanja za prevenciju uništavanja javnih površina čiji je cilj utjecati na svijest građana i građanki i spriječiti uništavanje javnih površina. Ideja projekta je postaviti „etikete" s novčanim vrijednostima svakog javnog predmeta koji je česta meta delikvenata. Promocija govori koliko dođe svaka zamjena uništenog javnog predmeta. „Etikete" bi se postavile na frekventnim i najugroženijim mjestima u gradu Vukovaru, a projekt bi bio popraćen s print i radio kampanjom te postavljenim promotivnim štandom na pješačku zonu s kojeg bi se građanima i građankama dijelili kuponi koje bi oni sami mogli postaviti „etiketu" na određeni javni predmet.

Gradonačelnik Željko Sabo predlaže da se kampanja Vijeća prezentira u emisiji „Vukovarske kronike" i da se sazove tiskovna konferencija te predlaže i tisak jumbo plakata s porukama koje pronalazimo na grafitiranim zidovima ispod kojih bi se dodalo i pitanje – „Zar to želimo?"

Doktor Maslovara iznosi mišljenje da je znak uočljiv, posebice jer je žute boje.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić napominje da su prema postavljenoj anketi Vijeća građani detektirali tri najveća problema u našem gradu – zagađenost grada i napušteni objekti, nasilno ponašanje mladi i uništavanje javne imovine i kako Vijeće uveliko riješava navedeno i da smo na dobrom putu.

Zamjenik gradonačelnika Dejan Drakulić podržava ideju kampanje i predlaže izradu jumbo plakata s porukama koliko čega je polupano i što se za taj novac moglo napraviti. Spomenuo je kako Grad Vukovar radi na projektima - Centar za mlade i Skate park.

Vijeće za prevenciju donijelo je odluku kojom se u suradnji s Agencijom „Pozitiva" i UNDP-om pokreće javna kampanja.

Viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama Siniša Mitrović podsjetio je prisutne na istraživanja koja su od strane udruga provedena tijekom 2010/11. godine na velikom uzorku mladih osoba u gradu Vukovaru i kako bi te materijale i rezultate trebalo objediniti u jedan dokument. Na tom dokumentu već radi Sandra Cvikić iz Instituta Ivo Pilar koja ima iskustvo s udrugama, a bila je i angažirana za realizaciju jednog od njih.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić predložio je da se podaci objedine u jedinstveno izvješće, a da se simbolično isplati financijska nadoknada za taj rad.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara