Na temelju čl. 44 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i čl. 47. stavka 3. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru


Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru (u nastavku teksta: Vijeće) te se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada.
Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Članak 2.
Vijeće ima 12 članova i članica.
Predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce i ostale članove Vijeća bira i razrješuje Gradonačelnik.

Članak 3.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga Vijeće može osnivati stručne skupine kao privremena ili stalna tijela Vijeća.

Članak 4.
Vijeće za prevenciju ima za cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.
Program prevencije obuhvatit će suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.
Vijeće radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik/ca i zapisničar/ka.

Članak 6.
Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova/ica, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova/ica.

Članak 7.
Administrativne poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

Članak 8.
Vijeće može donijeti Poslovnik o radu Vijeća.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju („Službeni vijesnik“ Grada Vukovara br. 2/08).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Klasa: 550-01/09-01/01
Ur. broj: 2196/01-02-10-2
U Vukovaru, 01. veljače 2010.

GRADONAČELNIK
Željko Sabo, teolog