Prikaz najvažnijih poreza čiji su obveznici  poduzetnici u Hrvatskoj. Osim toga navodimo poreze koje moraju plaćati poduzetnici sa sjedištem na području Grada Vukovara.

Najvažniji porezi Republike Hrvatske:

  • Porez na dohodak
  • Porez na dobit
  • Porez na dodanu vrijednost - PDV

Informacije o načinu obračunavanja i plaćanja ovih te svih ostalih poreza Republike Hrvatske mogu se pronaći na internetskim stranicama Porezne uprave.

Projekt ePorezna je skup usluga namijenjenih poreznim obveznicima koje omogućuju izvršavanje poreznih obveza putem Interneta.

 

Porezi Grada Vukovara su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na tvrtku ili naziv,

4. porez na korištenje javnih površina.

 

Opširnije o gradskim porezima možete saznati iz Odluke o gradskim porezima.

Na stranicama Porezne uprave možete pronaći porezne priručnike i brošure kojima je osnovni cilj poreznim obveznicima na jednostavan i razumljiv način objasniti njihova prava i obveze koja proizlaze iz propisa u svezi oporezivanja.