Gradonačelnik
KLASA:550-01/19-01/1
URBROJ:2196/01-3-19-4
Vukovar, 15. veljače 2019.

Na temelju članka 47. stavka ¬¬¬¬¬¬¬3. točke 30. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Vukovara dana 15. veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru (u nastavku teksta: Vijeće) te se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada.
Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Članak 2.
Vijeće ima 5 članova i članica.
Predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce i ostale članove Vijeća bira i razrješuje Gradonačelnik.

Članak 3.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga Vijeće može osnivati stručne skupine kao privremena ili stalna tijela Vijeća.

Članak 4.
Vijeće ima za cilj razvoj prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara, te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Članak 5.
Vijeće radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik/ca i zapisničar/ka.

Članak 6.
Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova/ica, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova/ica.

Članak 7.
Administrativne poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Članak 8.
Vijeće može donijeti Poslovnik o radu Vijeća.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.