Gradonačelnik
KLASA:550-01/19-01/1
URBROJ:2196/01-02-19-5
U Vukovaru, 18. veljače 2019.

Na temelju članka 47., stavka 3., točke 30. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 2. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru (KLASA: 550-01/19-01/1, URBROJ:2196/01-02-19-4 od 15. veljače 2019. godine), Gradonačelnik Grada Vukovara dana 18. veljače 2019. godine donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU U GRADU VUKOVARU

I.
Imenuje se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru u sastavu:

1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara, za predsjednika,
2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, za zamjenika predsjednika,
3. ZVONIMIR ROGULJA, dip.soc.radnik, ravnatelj CZSS Vukovar, za člana,
4. ZDENKO JUKIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, za člana i
5. SINIŠA MITROVIĆ, Grad Vukovar, za člana

II.
Ovlašćuju se članovi Vijeća da u slučaju svoje spriječenosti dolaska na sjednice pismenim putem odrede osobu koja je uposlena u istoj ustanovi, koja će ga/ju zamijeniti na sjednici.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.