KLASA: 550-01/11-01/01

URBROJ: 2196/01-02-11-16

Vukovar, 30. lipnja 2011.

 

 

 

Z A P I S N I K

 

sa četvrte sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. lipnja 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 10,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Uvod, pozdrav
 2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
 3. Norijada – izvješće PP Vukovar
 4. Promjena članice Vijeća – Ured državne uprave u VSŽ
 5. Kampanja Vijeća za prevenciju prema roditeljima
 6. Razno

U radu četvrte sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

 

 1. 1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
 2. 2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. 3. MAJA TOPLEK, nazočna u ime ANE HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
 4. 4. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
 5. 5. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, član
 6. 6. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
 7. 7. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime dr. VESNE BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
 8. 8. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

Odsutni:

 1. 1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 2. 2. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
 3. 3. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
 4. 4. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

Ostali prisutni:

 1. 1. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
 2. 2. Jelena Kamenko, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
 3. Mirta Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo -  predsjednik Vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća.

 

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća izvijestio je prisutne o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru. Istaknuo je kako se broj kaznenih i prekršajnih djela smanjuje dok su u porastu djela iz obiteljskog nasilja.

 

Doktor Drobnjak je sugerirao kako je to dobar pokazatelj iz razloga što su ljudi ohrabreni i ne boje se prijaviti obiteljsko nasilje koje je donedavno bilo tabu tema na našim prostorima te da to možemo zahvaliti dobrom radu policije i dobroj suradnji policije kako s drugim institucijama tako i s građanima.

 

Konstatirano je kako je Norijada 2011. u Vukovaru prošla bez incidenata i kako bi bilo poželjno i ranije pripremiti konkretan sadržaj za maturante za 2012.

 

Vijeće za prevenciju jednoglasno je prihvatilo RUŽICU TULIĆ, , dipl. iur. Voditeljicu Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti za novu članicu Vijeća (obavijest Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 14. veljače 2011.).

 

Vijeće za prevenciju donijelo je odluku kojom se pokreće javna kampanja prema roditeljima tijekom ljeta. Kampanja ima za cilj osvijestiti roditelje o brzi za djecu i mlade. Glavna aktivnost biti će izrada i postavljanje „jumbo“ plakata po gradu Vukovaru s konkretnom porukom/pitanjem – Roditelji, znate li što sada radi vaše dijete? Slična kampanja uspješno je provedena u gradu Osijeku u suradnji Centra za mir Osijek i MUP-ova Odsjeka za prevenciju te su nam isti ustupili materijale i pomogli oko priprema za našu kampanju. Članice Centra za mir prezentirale su i istraživanje o mladima u Vukovaru čiju će prezentaciju dostaviti Vijeću za prevenciju.

 

Donesen je i prijedlog da se pri Vijeću za prevenciju osnuje i Savez za sigurnost na cestama koje bi kao savjetodavno tijelo Vijeća činili Grad Vukovar, Policijska postaja Vukovar i HAK.

 

 

Zapisnik vodio                                                                      Predsjednik Vijeća za prevenciju

Siniša Mitrović, viši                                                   Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

referent za razvoj civilnog društva,

rad s mladima i nacionalnim manjinama