Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. listopada 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. rujna 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređena „Šire središte grada" (UPU-1)
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Zlatica Škarić)
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Miličić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 4. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Klub navijača Dinama Bad Blue Boys Vukovar"
  (Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)
 7. Donošenje Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
  (Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
 8. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.