Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. listopada 2018. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća, održane 4. rujna 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Latinović)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog muzeja Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 11. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 12. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 13. Donošenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 15. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 17. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Vukovara za 2019.
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 18. Donošenje Odluke o sklapanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Vukovara i Grada Karlovca
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 19. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.