Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. siječnja 2019. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 18. prosinca 2018.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Donošenje Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
  (Izvjestitelj: F. Sušac)
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 4. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola za područje grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Joza Mihaljev)
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Dubravka Lemac)
 8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Anica Špoljarić)
 9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Slavica Mišić)
 10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Mirela Posarić)
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Lidija Miletić)
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Josipa Kotromanović Sauka)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 15. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 16. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2019. političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
 18. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.