Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 13. ožujka 2019. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. siječnja 2019.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i R. Marić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Latinović)
 9. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 10. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 11. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 12. Donošenje Pravilnika za dodjelu oznake „Vrhunsko vukovarsko"
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 13. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 14. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Grad Vukovar
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju učenika i studenata
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 16. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 17. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i Ž. Pul)
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Čulig)
 20. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2018.
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2019.
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 23. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.