Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 24. ožujka 2020. (utorak).
Sjednica će se održati putem elektroničke pošte.
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od srpnja do prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.