Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. veljače 2020. (petak), s početkom u 8.00 sati i.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća održane 6. veljače 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći


D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 3. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Vukovar u 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 4. Donošenje Općeg programa razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za razdoblje 2020. do 2025.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 6. Prijedlozi i informacije

  Predsjednik Gradskog vijeća
  Tomislav Šota, dr.med.vet.