Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. veljače 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 36. sjednice Gradskog vijeća održane 22. prosinca 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 3. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Vukovar
  (Izvjestitelji. D. Vlajčić i D. Kobašević)
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju „Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju „Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. Godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 6. Donošenje Odluke o naknadi vijećnika za rad u Gradskom vijeću Grada Vukovara i radnim tijelima Gradskog vijeća
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 7. Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 8. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 9. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 10. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2021.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 13. Donošenje Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
 16. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.