Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. rujna 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća održane 7. srpnja 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Vanesa Budač - odgovorna voditeljica izrađivača)
 3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 5. Donošenje Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 6. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 7. Donošenje Programa javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 9. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 10. Donošenje Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić)
 11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić)
 12. Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić)
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 14. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 15. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 16. Donošenje
  a) Proračuna Grada Vukovara za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 17. Donošenje Odluke o ulasku grada Vukovara s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo u područje obuhvata LAG-a Srijem
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 18. Donošenje Odluke o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 19. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog