Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 14. rujna 2023. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća, održane 27. lipnja 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I   R E D


1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.
    (Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
    (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, a koja se odnosi na preispitivanje i propisivanje načina i uvjeta gradnje
    (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, a koja se odnosi na promjenu namjene dijela k.č. 166 k.o. Vukovar
    (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar za 2022. godinu
    (Izvjestitelji: J. Jukić i A. Filipović)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar za 2022. godinu
    (Izvjestitelji: J. Jukić i A. Baier Jakovac)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2022. godinu
    (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Miličić)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju i poslovanju Vukovarskog vodotornja-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za 2022. godinu
    (Izvjestitelji: J. Jukić i M. Janković)
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
    (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
11. Donošenje Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Vukovara za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
12. Donošenje Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2024, godini
      (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2024. godini
      (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
15. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
16. Donošenje Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2024. godinu.
      (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
17. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
      (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
19. Donošenje
      a) Proračuna Grada Vukovara za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.
      b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2024.
      (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
20. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi Dunav Sava
      (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
21. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima za 2024.
      (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.
      (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
23. Prijedlozi i informacije
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog