GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/07
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 29. ožujka 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
2. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

za
06. travnja 2011. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i Proračun
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
2.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
3.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
4.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
5.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
6.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za dodjelu koncesije
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
7.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
8.    Donošenje:
a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
9.    Donošenje:
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
10.    Donošenje:
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
11.    Donošenje:
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
12.    Pitanja, prijedlozi - raznoPredsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak