GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/09
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 11. travnja 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
3. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

za
18. travnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 satiSjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D1.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
2.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
3.    Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog muzeja Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)
4.    Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica)
5.    Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)
6.    Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić)
7.    Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
8.   Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
9.    Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, socijalnoj, zdravstvenoj, humanitarnoj djelatnosti i sportu u 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
10.    Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
11.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
12.   Razmatranje izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
13.    Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
14.    Donošenje Odluke o dojeli javnih priznanja Grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Travarić)
15.    Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za rješavanje stambene problematike
(Izvjestitelji: P. Augustinov)
Napomena: mole se sve stranke koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća da zaključno sa 14. travnja 2011. dostave prijedloge za svoja dva kandidata za članove ove Komisije
16.    Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
17.    Pitanja, prijedlozi - raznoPredsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak