Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. rujna 2012. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice, održane 3. Srpnja 2012. i 18. sjednice, održane 20. Srpnja 2012.

- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji:G. Bošnjak i V. Križan)

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)

3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)

4. Razmatranje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vukovara za 2011.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)

5. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)

6. Donošenje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Vukovara

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)

7. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

8. Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak