Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. listopada 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice, održane 5. rujna 2012.

- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje:

a. Odluke o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2011/12. godinu Dječji vrtić Vukovar 1

b. Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2012/13. godinu Dječji vrtić Vukovar 1

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)

2. Donošenje:

a. Odluke o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2011/12. godinu Dječji vrtić Vukovar 2

b. Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2012/13. godinu Dječji vrtić Vukovar 2

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)

3. Donošenje:

a. Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

(Izvjestitelji: P. Augustinov i V. Erak)

b. Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom VukovarRješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

4. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

5. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)

6. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

7. Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak