Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. prosinca 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 09.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice, održane 22. listopada 2012. i 21. sjednice, održane 6. studenoga 2012.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje:

a. Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Dragana Crnogorca i verifikaciji mandata vijećnika Nebojše Vidovića
b. Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice Mirjane Ivanković i verifikaciji mandata vijećnika Ivana Penave
(Izvjestitelj: D. Travarić)

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo)

8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)

9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Jukić)

11. Donošenje Odluke o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

12. Donošenje Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)

14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)

15. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i D. Njegić)

16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i D. Njegić)

17. Donošenje:
a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)

18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

19. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

20. Donošenje:
a. Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Slavonska energetska agencija (SEA)
b. Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Slavonska energetska agencija (SEA)
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

21. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i B. Šekuljica)

22. Donošenje Rješenja o imenovanju članova natječajnog Povjerenstava za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)

23. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak