Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. studenoga 2013. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice, održane 4. studenoga 2013.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2012.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2012.
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Kamerla)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2012.
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Križan)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2012.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2012.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš)
6. Donošenje:
a. Odluke o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2012/13. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
b. Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i S. Lončar)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)

8. Donošenje Odluke o Izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
11. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
12. Razmatranje izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
13. Prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Pinjuh, oec.