Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. ožujka 2014. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća, održane 23. prosinca 2013. i 5. sjednice Gradskog vijeća, održane 30. prosinca 2013.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vukovar za dugoročno zaduženje
(Izvjestitelj: K. Raguž i V. Križan)
3. Donošenje Odluke o poništavanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova gradskog savjeta mladih
(Izvjestitelji: N. Mažar i D. Holoker-Radumilo)
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Javne pučke kuhinje
(Izvjestitelji: K. Raguž i Klub vijećnika HDZ-a)
6. Informacija o stanju Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
(Izvjestitelj: Janoš Kery)
7. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.