Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. ožujka 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća, održane 3. ožujka 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša za izmjenu i popunu PPUG-a i izmjene i dopune GUP-a Grada Vukovara.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelj: K. Raguž i L. Nikšić)
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
5. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
6. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa na području Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
7. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
(Izvjestitelj: K. Raguž i M. Zebec)
9. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
10. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vukovara
(Izvjestitelj: K. Raguž i B. Šašić)
11. Donošenje Odluke o području mjesnih odbora Grada Vukovara
(Izvjestitelj: K. Raguž i B. Šašić)
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelj: K. Raguž i I. Miličić)
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Jukić)
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Surma Szabo)
16. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)
17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
19. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Sabo)
20. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička-Karlaš)
21. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo)
22. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
23. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
24. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Ž. Jukić)
25. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Osnovne, glazbene i plesne škole Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Uzelac
26. Donošenje Odluke o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
27. Donošenje Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
28. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
29. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
30. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
(Izvjestitelj: T. Šota i D. Njegić)
31. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014.
(Izvjestitelj: T. Šota i D. Njegić)
32. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i L. Nikšić)
33. Donošenje:
a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014.

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
34. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.