Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. svibnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 23. travnja 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o uključivanju naselja Sotin i Lipovača u lokalnu akcijsku grupu Srijem, LAG Srijem
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš)
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2014. u područjima kulture, socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti i ostalim područjima od interesa za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
7. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
9. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o darovanju sa Gimnazijom Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
10. Donošenje Odluke o odgodi zaključenja sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Antolović)
11. Informacije, razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.