Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. kolovoza 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Donošenje:
a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Penava)
b) Statutarne Odluke o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Penava)

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2016.godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
6. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
12. Donošenje:
a) Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
(izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
(izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
14. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.