Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. rujna 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća, održane 17. kolovoza 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Vukovara za ra razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
2. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
3. Donošenje Odluke o isplati naknade za nekretninu trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Arambašić)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU „Šire središte grada" u Vukovaru (UPU-1)
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i K. Lovrenšćak)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš)
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Kos)
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Štangarević)
Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.