Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. ožujka 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći


DNEVNI RED

1. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u gradu Vukovaru za 2016. U područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
4. Donošenje Rješenja:
a. o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
b. o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara

(Izvjestitelj: N. Mažar)
5. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
1. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.